Đại hội đại biểu thành viên:
Đại hội đại biểu thành viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, gồm đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường.
Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 5 năm một lần, do Ban Chấp hành triệu tập. Đại hội bất thường của Liên minh Hợp tác xã được tổ chức khi chưa kết thúc nhiệm kỳ do Ban Chấp hành triệu tập theo đề nghị của ít nhất 2/3 (hai phần ba) ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã hoặc ít nhất trên 1/2 (một phần hai) thành viên chính thức đề nghị. Đại hội được tiến hành để giải quyết những vấn đề cấp bách về tổ chức, hoạt động của Liên minh Hợp tác xã hoặc những vấn đề quan trọng khác vượt quá thẩm quyền của Ban Chấp hành.
Đại hội có nhiệm vụ thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động, kế hoạch phát triển của Liên minh Hợp tác xã nhiệm kỳ tiếp theo trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh hợp tác xã Việt Nam và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; Thông qua báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ của Ủy ban kiểm tra; Thảo luận và thông qua Điều lệ Liên minh Hợp tác xã (nếu có); Thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã; Thông qua báo cáo tài chính hội phí của Liên minh; Bầu Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra; Bầu Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Liên minh hợp tác xã Việt Nam (nếu có); Một số nội dung khác (nếu có); Thông qua Nghị quyết Đại hội.
Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội: Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định. Các Nghị quyết của Đại hội được thông qua khi có trên 1/2 (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tán thành. Trừ trường hợp biểu quyết thông qua Điều lệ Liên minh Hợp tác xã.
Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên:
Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội, do Đại hội bầu ra; số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng với nhiệm kỳ của Đại hội.
Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên:
Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã là cơ quan lãnh đạo của Liên minh Hợp tác xã giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, do Ban Chấp hành bầu trong số các Ủy viên Ban Chấp hành; Ban Thường vụ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.
Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên:
Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch chuyên trách. Thường trực có nhiệm vụ và quyền hạn: Điều hành, giải quyết công việc thường xuyên của Liên minh Hợp tác xã; Chuẩn bị các nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Thường vụ; Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của bộ máy chuyên trách; Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, các chính sách có liên quan đến kinh tế tập thể, nòng cốt là Hợp tác xã; Quản lý sử dụng tài chính, tài sản của Liên minh Hợp tác xã theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Liên minh HTX tỉnh.
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch:
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh do Ban Chấp hành bầu ra, được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận; Nhiệm kỳ của Chủ tịch là 5 năm theo nhiệm kỳ Đại hội. Chủ tịch có nhiệm vụ và quyền hạn: Là người đại diện theo pháp luật của Liên minh Hợp tác xã trong các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Là người lãnh đạo cao nhất của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ tổ chức, hoạt động của Liên minh Hợp tác xã, chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý và điều hành mọi hoạt động của Liên minh Hợp tác xã trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Điều lệ Liên minh HTX tỉnh và quy định của Nhà nước; Là người triệu tập và chủ trì các hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Liên minh Hợp tác xã; Ký các Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các Quyết định thuộc thẩm quyền của Liên minh Hợp tác xã.
Phó Chủ tịch do Ban Chấp hành bầu ra, được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận; nhiệm kỳ của Phó Chủ tịch là 5 năm theo nhiệm kỳ Đại hội.
Phó Chủ tịch là người giúp Chủ tịch, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về lĩnh vực công tác của Liên minh Hợp tác xã theo sự phân công của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã.
Khi Chủ tịch vắng mặt, Phó Chủ tịch thay Chủ tịch trực tiếp giải quyết công việc hàng ngày, công việc chung của Liên minh Hợp tác xã khi được Chủ tịch ủy quyền; ký các văn bản và chịu trách nhiệm về các văn bản đó khi Chủ tịch ủy quyền; chủ trì các cuộc họp với thành viên của Liên minh Hợp tác xã.
Ủy ban Kiểm tra:
Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã do Đại hội bầu, số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ Đại hội.
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra là Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã, do Ủy ban kiểm tra bầu ra trong số Ủy viên Ủy ban kiểm tra, có nhiệm vụ và quyền hạn: Xây dựng quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra, thông qua Ban Chấp hành; Giám sát và kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội và Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đối với các thành viên của Liên minh Hợp tác xã; Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của cá nhân, của tổ chức có liên quan đến đơn vị thành viên, giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo Thường trực Liên minh Hợp tác xã theo quy định, quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra; Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên; Giám sát thực hiện các chương trình, các nghị quyết, các Đề án và các chủ trương của Liên minh Hợp tác xã; giám sát và kiểm tra hoạt động tài chính của Liên minh Hợp tác xã (Hội phí), báo cáo tại các kỳ họp của Ban Chấp hành, tại hội nghị hàng năm và báo cáo trước Đại hội; Kiến nghị với Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã các hình thức kỷ luật đối với tập thể và cá nhân các thành viên khi có sai phạm.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Ngô Xuân Tình
Điện thoại di động: 0912.737.266
CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
1. Văn phòng:
Chánh Văn phòng: Vũ Thị Thúy Hiền
Điện thoại: 0382.727.568
Phó Chánh Văn phòng: Lâm Văn Thành
Điện thoại: 0989.020.587
2. Phòng Nghiệp vụ:
Trưởng phòng: Ngô Thị Thu Huyền
Điện thoại: 0915.494.351
Phó Trưởng phòng: Ma Thị Nhung
Điện thoại: 0977.995.075
3. Quỹ hỗ trợ phát triển HTX:
Giám đốc: Vũ Thị Thu Hương
Điện thoại: 0988.906.814
Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thùy
Điện thoại: 0987.956.200
4. Trung tâm dịch vụ thương mại, hỗ trợ phát triển HTX:
Quyền Giám đốc: Nguyễn Thị Thùy Luyến
Điện thoại: 0983.685.882
 
 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Đặc sản Thái Nguyên