Thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã

Đăng lúc: Thứ năm - 26/09/2019 20:16 - Người đăng bài viết: Liên minh HTX Thái Nguyên
 

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

Thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã

1. Khi thành lập hợp tác xã, hợp tác xã gửi tới cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính 01 bộ hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1;
b) Điều lệ của hợp tác xã được xây dựng theo Điều 21 Luật Hợp tác xã;
c) Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2;
d) Danh sách thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3;
đ) Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4;
e) Nghị quyết của hội nghị thành lập được biểu quyết theo đa số về những nội dung sau:
-  Phương án sản xuất, kinh doanh;
- Bầu hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng quản trị; quyết định việc lựa chọn giám đốc (tổng giám đốc) trong số thành viên, đại diện hợp pháp của hợp tác xã thành viên hoặc thuê giám đốc (tổng giám đốc);
- Bầu ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;
- Các nội dung khác có liên quan đến việc thành lập và tổ chức, hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

2. HTX đăng ký tại Phòng Tài chính - kế hoạch huyện/thành phố, nơi HTX dự định đặt trụ sở chính, tuỳ theo điều kiện cụ thể của HTX.

- Chủ tịch HĐQT/Giám đốc người đại diện của HTX nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Tài chính kế hoạch và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đăng ký.

- Trong thời hạn năm (05) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính kế hoạch phải xem xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký cho HTX; trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Hợp tác xã có tư cách pháp nhân, có quyền hoạt động theo nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký, hợp tác xã được khắc dấu và có quyền sử dụng con dấu của mình.

3. Các văn bản kèm theo

- Phụ lục I-1 MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ Đăng ký thành lập hợp tác xã.doc
- Phụ lục I-2 MẪU PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ.doc
- Điều lệ mẫu.pdf
- Phụ lục I-3 MẪU DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ.doc
- Phụ lục I-4 MẪU DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC), BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN HỢP TÁC XÃ.doc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức cơ quan văn phòng Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên

Đại hội đại biểu thành viên: Đại hội đại biểu thành viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, gồm đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 5 năm một lần, do Ban Chấp hành triệu tập. Đại hội bất thường của Liên minh Hợp tác xã được tổ...

Đặc sản Thái Nguyên