PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN TRONG THỜI KỲ MỚI

Đăng lúc: Thứ sáu - 03/05/2019 09:38 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Dũng
 

Trong quá trình lãnh đạo kinh tế - xã hội của đất nước, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược, có mối quan hệ mật thiết, biện chứng, tác động qua lại và thúc đẩy lẫn nhau phát triển. Trong đó, nông nghiệp với vai trò là một ngành kinh tế, sản xuất vật chất cơ bản của xã hội; nông dân là lực lượng lao động làm nông nghiệp; nông thôn là địa bàn sinh sống và làm ăn của nông dân. Người nông dân giữ vai trò trung tâm, là chủ thể của quá trình phát triển.

HTX xây dựng Trường Sơn tham gia xây dựng đường giao thông  nông thôn giúp đồng bào người H’Mông tại huyện Võ Nhai

HTX xây dựng Trường Sơn tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn giúp đồng bào người H’Mông tại huyện Võ Nhai

Kết quả, sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 5/8/2008) và sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn của cả nước đã đạt được những thành tựu khá toàn diện và to lớn. Nông nghiệp chuyển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2018 đạt 40 tỷ USD, tăng 2,4 lần so với năm 2008. Đáng chú ý, việc triển khai thực hiện khá thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, đã mang lại những kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện, vai trò chủ thể của người dân nông thôn được phát huy. Đến nay, thu nhập của dân cư nông thôn đạt khoảng 32 triệu đồng/người, tăng 3,49 lần so với năm 2008; xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng trong cả nước, được đông đảo các tầng lớp nhân dân ủng hộ với 3.060 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (bằng 50% số xã của cả nước); Người dân trong khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn với lực lượng đông đảo, chiếm gần 70% dân số và khoảng 40% lao động của cả nước, tiếp tục khẳng định là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước.
Đối với tỉnh Thái Nguyên, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản bình quân đạt 6,2%/năm. So với năm 2008 giá trị sản phẩm trên 1ha đất nông nghiệp trồng trọt đạt  91,4 triệu đồng/ha, tăng 47,4 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người dân cư khu vực nông thôn đạt 26,2 triệu đồng/người/năm, tăng gấp trên 2,5 lần; tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 89%; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt 62,78%, vượt mục tiêu (đến năm 2020 là 50%). Kết cấu hạ tầng nông thôn có bước phát triển mạnh mẽ, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, nhất là xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã có 91 xã (bằng 65,5% số xã) đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Bên cạnh những thành tựu và kết quả đạt, nông nghiệp, nông dân và nông dân nước ta nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng, còn nhiều khó khăn, hạn chế. Nông nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiền năng, thế mạnh, chưa phát huy tốt các nguồn lực cho phát triển sản xuất; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nội ngành nông nghiệp, đổi mới cách thức tổ chức sản xuất và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật còn chậm;  đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn nhìn chung còn thấp, tỉ lệ hộ nghèo còn khá cao; việc huy động vốn đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn hạn chế;…Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đang cùng với cả nước đẩy mạnh đổi mới, chủ động hội nhập sâu rộng khu vực và thế giới, với tác động ngày càng lớn của toàn cầu hóa, chủ nghĩa bảo hộ và cạnh tranh giữa các nền kinh tế; cùng với những tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường, làm gia tăng nguy cơ chịu nhiều rủi ro trong sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người nông dân Việt Nam.
Trước bối cảnh đó, để thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, nhằm hướng tới "tam nông" (nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh) thiết nghĩ, trong những năm tới đây, các cấp, các ngành cần tiếp tục tập trung giải quyết tốt vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn một cách đồng bộ, gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngay từ cơ sở, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực tự cường và vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; cùng với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cần xây dựng cơ chế khuyến khích phù hợp để các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại gắn với bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ...Thực hiện tốt việc tái cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn./.
Tác giả bài viết: Ngô Xuân Tình, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức cơ quan văn phòng Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên

Đại hội đại biểu thành viên: Đại hội đại biểu thành viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, gồm đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 5 năm một lần, do Ban Chấp hành triệu tập. Đại hội bất thường của Liên minh Hợp tác xã được tổ...

Đặc sản Thái Nguyên