KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH THÁI NGUYÊN SAU 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA IX)

Đăng lúc: Thứ sáu - 03/05/2019 09:32 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Dũng
 

Kinh tế tập thể nòng cốt là hợp tác xã (HTX) là thành phần kinh tế luôn được Đảng Nhà nước quan tâm phát triển.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 56-KL/TW  ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị (điểm cầu tỉnh Thái Nguyên)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị (điểm cầu tỉnh Thái Nguyên)

Trong những năm qua, kinh tế tập thể, HTX đã từng bước khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương trong giai đoạn mới. Hiện nay, khu vực kinh tế tập thể, HTX đang phát triển khá nhanh cả về số lượng và chất lượng với nhiều mô hình mới, cách làm hay; đã hình thành một số HTX khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, chú trọng giải quyết việc làm cho người lao động, đóng góp tích cực vào chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khoá IX (Nghị quyết số 13-NQ/TW) về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 8/4/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX)”, cấp ủy các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đến các tổ chức Đảng trên địa bàn. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện chương trình, đề án, kế hoạch theo từng giai đoạn ở các địa phương, HĐND, UBND các cấp đã ban hành các nghị quyết, quyết định, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. Trong 15 năm qua các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX được xây dựng và triển khai thực hiện thông qua các chương trình, đề án, kế hoạch đạt hiệu quả thiết thực như: Chính sách đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, chính sách đất đai, chính sách hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, hỗ trợ xúc tiến thương mại, ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ thành lập mới HTX, Liên hiệp HTX, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác, ưu đãi về phí, lệ phí, Chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ cung cấp thông tin, xử lý nợ tồn đọng của các HTX, giải quyết chính sách cho cán bộ làm Chủ nhiệm HTX chưa được hưởng chế độ của Nhà nước theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ,...Song song với việc triển khai thực hiện các cơ chế chính sách, công tác tuyên truyền được chú trọng. Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp như: Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Liên đoàn Lao động đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, HTX có sự lồng ghép với  các chương trình khác và gắn với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương trong tỉnh. Với vai trò cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh từ năm 2005 đến tháng 5/2017 và cơ quan Thường trực đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh từ năm 2005 đến nay, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể. Đồng thời trực tiếp triển khai thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã của Nhà nước và của tỉnh Thái Nguyên; trực tiếp hoặc phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, Ban chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền Luật HTX và các chính sách phát triển kinh tế tập thể của Nhà nước và của tỉnh. Thông qua các hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX, đã nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân, thành viên, người lao động trong các HTX, Liên hiệp HTX, Tổ hợp tác về vị trí, vai trò của khu vực kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Từ sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp, các ngành, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết, kinh tế tập thể, HTX đã đạt những kết quả quan trọng. Đến 31/12/2018, toàn tỉnh có 7.260 Tổ hợp tác, với trên 160.200 thành viên và người lao động. Nhìn chung các Tổ hợp tác hoạt động linh hoạt nên khai thác được tiềm năng, lợi thế ở các ngành nghề, lĩnh vực, thu nhập bình quân của thành viên và người lao động năm 2018 đạt 3 triệu đồng/người/tháng (tăng 5,4 lần so với năm 2003). Từ năm 2003 - 2018 toàn tỉnh có 566 HTX và 01 Liên hiệp HTX được thành lập mới, cùng với đó có 190 HTX giải thể (hoặc chuyển hình thức hoạt động). Vì vậy, tính đến hết năm 2018 trên địa bàn tỉnh có 472 HTX và 01 Liên hiệp HTX hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề, với trên 41.500 thành viên và người lao động (tăng 16.596 người so với năm 2003). Tổng số vốn hoạt động của HTX tại thời điểm 31/12/2018 là 2.950 tỷ đồng (tăng 11,3 lần so với năm 2003). Tổng doanh thu của HTX năm 2018 đạt trên 3.180 tỉ đồng (tăng 12,3 lần so với năm 2003). Thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong HTX nông nghiệp năm 2018 đạt 3,2 triệu đồng/người/tháng (tăng 6,4 lần so với năm 2003) và thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong HTX phi nông nghiệp đạt 4,2 triệu đồng/người/tháng (tăng 4,2 lần so với năm 2003).
Nhìn chung, số lượng Tổ hợp tác, HTX ngày càng tăng so với trước khi thực hiện Nghị quyết, đã hình thành sự liên doanh liên kết giữa các tổ hợp tác với nhau, với các HTX và với các thành phần kinh tế khác. Chất lượng các Tổ hợp tác, HTX tăng lên thể hiện qua doanh thu, thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước và thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước. Hoạt động của các Tổ hợp tác, HTX góp phần chuyển dịch và tái cơ cấu kinh tế theo định hướng chung của tỉnh, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn. Ngoài việc tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ, giải quyết việc làm cho người lao động, nhiều HTX đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: ủng hộ các qũy từ thiện, giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình khó khăn tại các địa phương.
Tuy đã đạt được những kết quả đáng khích lệ nhưng khu vực kinh tế tập thể còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế như: Đa số các HTX có quy mô nhỏ, công nghệ tiên tiến chưa nhiều; sức cạnh tranh của một số sản phẩm trên thị trường chưa cao; sự liên doanh, liên kết giữa doanh nghiệp, HTX, Tổ hợp tác, làng nghề, hộ thành viên, hộ nông dân theo chuỗi giá trị chưa chặt chẽ, thiếu tính ổn định, nhất là trong tiêu thụ sản phẩm; chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản lý và cơ sở vật chất như đất đai, nguồn vốn của các HTX, Tổ hợp tác còn nhiều khó khăn. Vì vậy, trong thời gian rất cần sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để khu vực kinh tế tập thể, HTX đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung./.
Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức cơ quan văn phòng Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên

Đại hội đại biểu thành viên: Đại hội đại biểu thành viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, gồm đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 5 năm một lần, do Ban Chấp hành triệu tập. Đại hội bất thường của Liên minh Hợp tác xã được tổ...

Đặc sản Thái Nguyên