1. Tôn chỉ, mục đích:
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên là tổ chức đại diện cho Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã và các thành viên khác tự nguyện tham gia, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các tổ chức thành viên, có vai trò dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển phong trào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, góp phần ổn định chính trị, an sinh xã hội và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.
Liên minh Hợp tác xã là tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các tổ chức thành viên trong quan hệ với các tổ chức trong nước và quốc tế.
2. Địa vị pháp lý, trụ sở:
Liên minh Hợp tác xã có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo pháp luật và Điều lệ Liên minh HTX tỉnh.
Trụ sở của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên đặt tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
3. Phạm vi hoạt động:
Liên minh Hợp tác xã có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Liên minh Hợp tác xã là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh Thái Nguyên.
4. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động:
Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Liên minh HTX tỉnh
Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
Tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, thống nhất mục tiêu hành động.
Hợp tác vì sự phát triển của cộng đồng, của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức thành viên.

 
 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Đặc sản Thái Nguyên